حداقل درصد برای قبولی پزشکی با 20 درصد ریاضی

حداقل درصد برای قبولی پزشکی با ۲۰ درصد ریاضی

حداقل درصد برای قبولی پزشکی با ۲۰ درصد ریاضی حداقل درصد برای قبولی پزشکی را با درسی شروع می کنیم که اکثر داوطلبان رشته تجربی با آن مشکل دارند و فراری اند اما داوطلبانی که رویای پزشکی، دندانپزشکی و یا داروسازی در سر دارند باید در این درس درصد مناسبی کسب کنند.   حداقل درصد اطلاعت بیشتر دربارهحداقل درصد برای قبولی پزشکی با ۲۰ درصد ریاضی[…]