آزمون آزمايشي سنجش ۳۱ فروردين ۹۷ سنجش

جدول زمانی و نکات مهم آزمـــون های آزمایشی سنجش

برنامه زمانی آزمونهای آزمایشی سنجش به شرح ذیل می باشد آزمون های آزمایشی مقطع تحصیلی مهلت ثبت نام تاریخ برگزاری آزمون اول تابستانه پایه یازدهم و پیش برگزار گردید. ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ دوم تابستانه پایه یازدهم و پیش برگزار گردید. ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ سوم تابستانه پایه یازدهم و پیش برگزار گردید. ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ مرحله اول دهم و یازدهم و پیش اطلاعت بیشتر دربارهجدول زمانی و نکات مهم آزمـــون های آزمایشی سنجش[…]