آزمون جامع قلم چی 7 فروردین 1397

آزمون جامع قلم چی ۷ فروردین ۱۳۹۷

آزمون جامع قلم چی ۷ فروردین ۱۳۹۷  آزمون جامع قلم چی ۷ فروردین ۱۳۹۷ : اکثر داوطلبان در دانشگاه ها پذیرفته می شوند و وضعیت پذیرش داوطلبان با سال های قبل خیلی فرق کرده است، پس هر دانش آموزی نسبت به لیاقت خود در دانشگاه پذیرفته خواهد شد. هدف از برگزاری آزمون این است که اطلاعت بیشتر دربارهآزمون جامع قلم چی ۷ فروردین ۱۳۹۷[…]