حفظ کردن قیدها در زیست

حفظ کردن قیدها در زیست

حفظ کردن قیدها در زیستحفظ کردن قیدها در زیست : در کنکورهای سراسری اخیر به خصوص از سال۹۱ به بعد توجه ویژه ای به قیدهای کتاب شده به طوری طراحان محترم چیزی حدود ۱۰الی۱۵ تست(۲۰ تا ۳۰درصد سوالات) در کنکور را به قیدها اختصاص داده اند. حفظ کردن قیدها در زیستمنظور از قیدها کلماتی مثل (اغلب اطلاعت بیشتر دربارهحفظ کردن قیدها در زیست[…]