97 آزمـــون هاي قلم چی

۹۷ جدول زمانی آزمـــون های قلم چی

 ۹۷جدول زمانی آزمـــون های قلم چی برنامه زمانی آزمونهای آزمایشی قلم چی ۹۷ به شرح ذیل می باشد مقطع تحصیلی تاریخ برگزاری آزمون (پایه چهارم (پیش ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ (پایه چهارم (پیش ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ (پایه چهارم (پیش ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ (پایه چهارم (پیش ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ (پایه چهارم (پیش ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ هدف از برگزاری آزمون قلم چی ۹۷ این است که کنکوری ها بتوانند اطلاعت بیشتر درباره۹۷ جدول زمانی آزمـــون های قلم چی[…]