سیستم مشاوره  مجتمع آموزشی علوم

شامل:

  • هدایت تحصیلی
  • استعداد یابی
  • مشاوره آنلاین
  • مشاوره فردی
  • مشاوره گروهی

توسط مهندس مریم رسول پناه و مهندس امیر سمیعیان انجام می پذیرد .