تعهدات

 1. دانش پژوه به هنگام مراجعه به دبیرستان و حضور در کلاس ها و آزمون ها می بایست از پوشش مناسب (فرم دبیرستان )استفاده نماید .د
 2. استفاده از هرگونه لوازم آرایشی در محیط دبیرستان ممنوع می باشد.
 3. عدم رعایت نظم و رفتار متین و هرگونه برخورد با پرسنل و اساتید دبیرستان به عنوان نقض مقررات است ودبیرستان مجاز به جلوگیری از حضور دانش پژوه خاطی در کلاس خواهد بود و در صورت صلاحدید مجاز به اخراج دانش پژوه از مجموعه وفق مقررات آموزش و پرورش خواهد بود
 4. دانش پژوه در ساعات استراحت و فواصل زمانی کلاس ها تحت هیچ عنوان حق خروج از دبیرستان را ندارد.
 5. دبیرستان هیچ گونه تعهدینسبت به دانش پژوه در خارج از محیط خود نخواهد داشت
 6. تاخیر بیش از 5 دقیقه جهت حضور در کلاس غیبت تلقی شده و همچنین غیبت غیر موجه نیز قابل قبول نبوده و وقف مقررات آموزش وپرورش عمل خواهد شد.
 7. دانش پژوه پس از ورود دبیر به کلاس حق ورود به کلاس را ندارد (مگر با مجوز کتبی مسئولین مربوطه)
 8. دانش پژوه موظف است از بدو ورود به دبیرستان تا خروج ،تلفن همراه خودرا خاموش و تحویل مسئولین مربوطه دهد .در غیر اینصورت با دانش پژوه وقف مقررات برخورد خواهدشد
 9. به همراه داشتن هرگونه وسایل غیر آموزشی (لوح فشرده ،واکمن،رکوردر،فیلم و…)ممنوع می باشد و در صورت مشاهده وقف مقررات برخورد خواهد شد
 10. دانش پژوه متعهد به حل تکالیف وتمارین در هر کلاس درسی می باشد و هر جلسه با آمادگی کامل در کلاس حاضر شود. در غیر این صورت دبیرستان مجاز به هر گونه تصمیم گیری اعم از تذکر شفاهی و کتبی و یا اخراج از کلاس و در صورت تکرار مجاز به برخورد وقف مقررات خواهدبود.
 11. دبیرستان متعهد به برگزاری کلاس های ثبت نام شده توسط دانش پژوه می باشد.
 12. دبیرستان متعهد می باشد که با صلاحیت مدیریت هر گونه خواسته ی جمعی دانش پژوهان را که در جهت پیشبرد اهداف آموزشی باشد فراهم نماید.