تیر ۲۰, ۱۳۹۷

شرایط پذیرش در مراکز آموزشی علوم

شرایط پذیرش در مراکز آموزشی علوم : آموزشـگاه هـای علـوم بـا بیـش از ۲۰ سـال سـابقه درخشـان و کسـب برتریــن رتبــه هــای کنکــور در ایــن ســال هــا و افتخــار همــکاری بــا برتریــن و نــام آورتریــن دبیــران و مشــاورین کشــور و همچنیــن اصــل نظـارت و پیگیـری (تحصیلـی ، تربیتـی و رفتـاری) همـواره بـه عنـوان اولیـن انتخـاب دانـش آمـوزان دبیرسـتانی و اولیـای آنـان بـوده اسـت.


ورود به دبیرستان با آزمون ورودی و مصاحبه

شرایط پذیرش در مراکز آموزشی علوم

کادر دبیران مجرب پایه


برگزاری جلسات مشاوره فردی و گروهی توسط مشاوران برتر برای دانش آموزان و اولیا


شرایط پذیرش در مراکز آموزشی علوم