اولین دبیرستان تخصصی علوم پزشکی و فنی مهندسی در ایران

تدریس علوم پزشکی جهت آشنایی د انش آموزان با رشته های پزشکی و علوم تجربی

تدریس مبانی دروس فنی مهندسی در دانشگاه ها جهت آشنایی دانش آموزان با رشته های فنی مهندسی

برگزاری کلاس های سازه ماکارونی و شرکت در مسابقات کشوری

کلاس های کمیکار و شرکت در مسابقات

زبان ترمیک

کامپیوتر