بودجه بندی کنکور ۹۷ تجربی

بودجه بندی کنکور ۹۷ تجربی ، کامل و دقیق براساس آخرین تغییرات

بودجه بندی کنکور ۹۷ تجربی نیز مثل کنکورهای گذشته تغییراتی داشته است که هر داوطلبی با هدف قبولی در بهترین رشته های تجربی باید از این بودجه بندی اطلاع دقیق و کاملی داشته باشد. به همین دلیل مجتمع آموزشی فرهنگی علوم بودجه بندی کنکور۹۷ رشته تجربی را طبق آخرین تغییرات و روال طرح تست های کنکور سراسری در اینجا ارائه کرده است.

بودجه بندی کنکور 97 تجربی

بودجه بندی کنکور ۹۷ رشته تجربی ، دروس اختصاصی

بودجه بندی درس ریاضی از کنکور ۹۱ تا ۹۶:

مشتق و کاربرد آن:

کنکور۹۱: ۳- کنکور۹۲: ۴- کنکور۹۳: ۶- کنکور۹۴: ۵- کنکور۹۵: ۵- کنکور۹۶:  ۴
هندسه : از کنکور ۹۱ تا ۹۶ هر سال ۴ تست طرح شده بود.

تابع :
کنکور۹۱: ۳- کنکور۹۲: ۳- کنکور۹۳: ۱ -کنکور۹۴: ۳- کنکور۹۵: ۳- کنکور۹۶: ۳
احتمال:
کنکور۹۱: ۳- کنکور۹۲: ۴- کنکور۹۳: ۲- کنکور۹۴: ۲- کنکور۹۵: ۳- کنکور۹۶: ۳
حد و پیوستگی: از کنکور ۹۱ تا ۹۶ هر سال ۲ تست طرح شده بود.

مقاطع مخروطی:
کنکور۹۱: ۲- کنکور۹۲: ۲- کنکور۹۳: ۳- کنکور۹۴: ۲- کنکور۹۵: ۲ – کنکور۹۶: ۲
انتگرال: از کنکور ۹۱ تا ۹۶ هر سال ۲ تست طرح شده بود.
آمار : از کنکور ۹۱ تا ۹۶ هر سال ۲ تست طرح شده بود.
مثلثات:
کنکور۹۱: ۲- کنکور۹۲: ۲- کنکور۹۳: ۳- کنکور۹۴: ۲- کنکور۹۵: ۱- کنکور۹۶: ۳
تصاعد و دنباله:
کنکور۹۱: ۱- کنکور۹۲: ۱- کنکور۹۳: ۱- کنکور۹۴: ۲- کنکور۹۵: ۲- کنکور۹۶: ۱
معادله و نامعادله:
کنکور۹۱: ۱- کنکور۹۲: ۱- کنکور۹۳: ۰- کنکور۹۴: ۰- کنکور۹۵: ۱- کنکور۹۶: ۱
لگاریتم و تابع نمایی :
کنکور۹۱: ۱- کنکور۹۲: ۰- کنکور۹۳: ۱- کنکور۹۴: ۰- کنکور۹۵: ۱- کنکور۹۶: ۲
ماتریس:
کنکور۹۱: ۱- کنکور۹۲: ۰- کنکور۹۳: ۱- کنکور۹۴: ۱- کنکور۹۵: ۱- کنکور۹۶: ۰

در بقیه مباحث ریاضی رشته تجربی هر ساله یک تست و در برخی از سال ها اصلا تستی طرح نشده بود.

بودجه بندی کنکور ۹۷ رشته تجربی – درس فیزیک از کنکور ۹۱ تا ۹۶

در مباحث نوسان، موجهای مکانیک و صوت هر سال ۵ تا ۶ تست آمده بود.
حرکت شناسی : از کنکور ۹۱ تا ۹۶ هر سال ۳ تست طرح شده بود.
مدارهای الکتریکی :
کنکور۹۱: ۳- کنکور۹۲: ۳- کنکور۹۳: ۳- کنکور۹۴: ۴- کنکور۹۵: ۳- کنکور۹۶: ۳
گرما و قانون گاز :
کنکور۹۱: ۲- کنکور۹۲: ۳- کنکور۹۳: ۳- کنکور۹۴: ۲- کنکور۹۵: ۳- کنکور۹۶: ۳
نور هندسی:از کنکور ۹۱ تا ۹۶ هر سال ۳ تست طرح شده بود.

دینامیک :
کنکور۹۱: ۲- کنکور۹۲: ۲- کنکور۹۳: ۳- کنکور۹۴: ۳- کنکور۹۵: ۲- کنکور۹۶: ۲
خازن و الکتریسیته ساکن :
کنکور۹۱: ۲- کنکور۹۲: ۱- کنکور۹۳: ۲- کنکور۹۴: ۲- کنکور۹۵: ۲- کنکور۹۶: ۳
مغناطیس و آلفا : از کنکور ۹۱ تا ۹۶ هر سال ۲ تا ۳ تست طرح شده بود.

فیزیک اتمی جدید:
کنکور۹۱: ۴- کنکور۹۲: ۳- کنکور۹۳: ۳- کنکور۹۴: ۳- کنکور۹۵: ۳- کنکور۹۶: ۳
موج های الکترومغناطیس : از کنکور ۹۱ تا ۹۶ هر سال ۱ تست طرح شده بود.
کار و انرژی : از کنکور ۹۱ تا ۹۶ هر سال ۱ تست طرح شده بود.
فشار و ویژگی های ماده : از کنکور ۹۱ تا ۹۶ هر سال ۱ تست طرح شده بود.

بودجه بندی کنکور ۹۷ رشته تجربی – درس شیمی از کنکور ۹۱ تا ۹۶

استوکیومتری : از کنکور ۹۱ تا ۹۵ هر سال ۴ تست و در کنکور۹۶ پنج تست طرح شده بود.
محلولها :

کنکور۹۱: ۲- کنکور۹۲: ۴- کنکور۹۳: ۴- کنکور۹۴: ۵- کنکور۹۵: ۴- کنکور۹۶: ۴

ترمودینامیک شیمیایی:

کنکور۹۱: ۳- کنکور۹۲: ۴ – کنکور۹۳: ۴- کنکور۹۴: ۳ – کنکور۹۵: ۴- کنکور۹۶: ۴
اسید و باز :

کنکور۹۱: ۴- کنکور۹۲: ۳- کنکور۹۳: ۳- کنکور۹۴: ۲ – کنکور۹۵: ۳- کنکور۹۶: ۴
الکتروشیمی:

کنکور۹۱: ۴- کنکور۹۲: ۴- کنکور۹۳: ۳- کنکور۹۴: ۳ – کنکور۹۵: ۳- کنکور۹۶: ۲
تعادل شیمیایی :

کنکور۹۱: ۲- کنکور۹۲: ۳- کنکور۹۳: ۲- کنکور۹۴: ۳ – کنکور۹۵: ۳- کنکور۹۶: ۳
سینتیک شیمیایی:

کنکور۹۱: ۳- کنکور۹۲: ۳- کنکور۹۳: ۳- کنکور۹۴: ۳ – کنکور۹۵: ۲- کنکور۹۶: ۲
پیوند کواوالانسی:

کنکور۹۱: ۳- کنکور۹۲: ۳- کنکور۹۳: ۳- کنکور۹۴: ۴ -کنکور۹۵: ۳- کنکور۹۶: ۳
خواص تناوبی عنصرها :

کنکور۹۱: ۲- کنکور۹۲: ۲- کنکور۹۳: ۲- کنکور۹۴: ۲ – کنکور۹۵: ۴- کنکور۹۶: ۲

بودجه بندی کنکور ۹۷ رشته تجربی – درس زیست شناسی از کنکور ۹۱ تا ۹۶

مولکول زیستی : از کنکور ۹۱ تا ۹۵ هیچ تستی طرح نشده و فقط در سال ۹۶ یک تست آمده بود.
سفری به درون سلول:

کنکور۹۱: ۱- کنکور۹۲: ۱- کنکور۹۳: ۰- کنکور۹۴: ۰ – کنکور۹۵: ۱- کنکور۹۶: ۱
سفری در دنیای جانداران:

کنکور۹۱: ۱- کنکور۹۲: ۱- کنکور۹۳: ۰- کنکور۹۴: ۰ – کنکور۹۵: ۱- کنکور۹۶: ۱
گوارش:

کنکور۹۱: ۲- کنکور۹۲: ۳- کنکور۹۳: ۳- کنکور۹۴: ۲ – کنکور۹۵: ۲- کنکور۹۶: ۱
تبادل گازها:

کنکور۹۱: ۲- کنکور۹۲: ۰- کنکور۹۳: ۲- کنکور۹۴: ۰ – کنکور۹۵: ۱- کنکور۹۶: ۰
گردش مواد:

کنکور۹۱: ۳- کنکور۹۲: ۲- کنکور۹۳: ۵- کنکور۹۴: ۳ – کنکور۹۵: ۵- کنکور۹۶: ۳
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید :

کنکور۹۱: ۲- کنکور۹۲: ۰- کنکور۹۳: ۱- کنکور۹۴: ۰ – کنکور۹۵: ۱- کنکور۹۶: ۰
حرکت:

کنکور۹۱: ۲- کنکور۹۲: ۰- کنکور۹۳: ۱- کنکور۹۴: ۱ – کنکور۹۵: ۲- کنکور۹۶: ۰
ایمنی بدن : از کنکور ۹۱ تا ۹۶ هر سال یک تست آمده بود.
دستگاه عصبی:

کنکور۹۱: ۱- کنکور۹۲: ۲- کنکور۹۳: ۳- کنکور۹۴: ۲ – کنکور۹۵: ۱- کنکور۹۶: ۲
حواس:

کنکور۹۱: ۲- کنکور۹۲: ۱- کنکور۹۳: ۰- کنکور۹۴: ۱ – کنکور۹۵: ۲- کنکور۹۶: ۳
هورمون ها و دستگاه درون ریز:

کنکور۹۱: ۲- کنکور۹۲: ۱- کنکور۹۳: ۲- کنکور۹۴: ۱ – کنکور۹۵: ۲- کنکور۹۶: ۲
ماده ژنتیک: از کنکور ۹۱ تا ۹۶ تستی طرح نشده بود.
کروموزومها و میتوز :

کنکور۹۱: ۱- کنکور۹۲: ۱- کنکور۹۳: ۰- کنکور۹۴: ۳ – کنکور۹۵: ۱- کنکور۹۶: ۰
میوز و تولید مثل جنسی:

کنکور۹۱: ۱- کنکور۹۲: ۰ – کنکور۹۳: ۱ -کنکور۹۴: ۰ – کنکور۹۵: ۰- کنکور۹۶: ۰
ژنتیک و خاستگاه آن:

کنکور۹۱: ۴- کنکور۹۲: ۴- کنکور۹۳: ۳- کنکور۹۴: ۳ – کنکور۹۵: ۳- کنکور۹۶: ۳
تولید مثل گیاهان:

کنکور۹۱: ۲- کنکور۹۲: ۱- کنکور۹۳: ۲- کنکور۹۴: ۲ – کنکور۹۵: ۲- کنکور۹۶: ۱
رشد و نمو در گیاهان :

کنکور۹۱: ۳- کنکور۹۲: ۱- کنکور۹۳: ۳- کنکور۹۴: ۱ – کنکور۹۵: ۱- کنکور۹۶: ۱
تولید مثل و رشد و نمو جانوران:

کنکور۹۱: ۲- کنکور۹۲: ۲- کنکور۹۳: ۳- کنکور۹۴: ۳ – کنکور۹۵: ۲- کنکور۹۶: ۲
پروتئین سازی:

کنکور۹۱: ۲ – کنکور۹۲: ۲ – کنکور۹۳: ۲ – کنکور۹۴: ۳ – کنکور۹۵: ۲- کنکور۹۶: ۲
تکنولوژی زیستی:

کنکور۹۱: ۱ – کنکور۹۲: ۰ – کنکور۹۳: ۰ – کنکور۹۴: ۱ – کنکور۹۵: ۱ -کنکور۹۶: ۰
پیدایش و گسترش زندگی:

کنکور۹۱: ۰ – کنکور۹۲: ۱ – کنکور۹۳: ۰ – کنکور۹۴: ۰ – کنکور۹۵: ۲- کنکور۹۶: ۱
تغییر و تحول گونه ها:

کنکور۹۱: ۰ -کنکور۹۲: ۱ -کنکور۹۳: ۰ -کنکور۹۴: ۲ -کنکور۹۵: ۰ -کنکور۹۶: ۱
ژنتیک جمعیت :

کنکور۹۱: ۱- کنکور۹۲: ۲- کنکور۹۳: ۴- کنکور۹۴: ۴ – کنکور۹۵: ۲- کنکور۹۶: ۵
پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی:

کنکور۹۱: ۱ -کنکور۹۲: ۱- کنکور۹۳: ۰- کنکور۹۴: ۱ – کنکور۹۵: ۱- کنکور۹۶: ۰
رفتارشناسی:

کنکور۹۱: ۲- کنکور۹۲: ۲- کنکور۹۳: ۱- کنکور۹۴: ۱ – کنکور۹۵: ۱- کنکور۹۶: ۱
شارش انرژی در جانداران:

کنکور۹۱: ۲- کنکور۹۲: ۴- کنکور۹۳: ۳- کنکور۹۴: ۶ – کنکور۹۵: ۲- کنکور۹۶: ۳
ویروس ها و باکتری ها :

کنکور۹۱: ۳- کنکور۹۲: ۴- کنکور۹۳: ۱- کنکور۹۴: ۲ – کنکور۹۵: ۱- کنکور۹۶: ۲
آغازیان :

کنکور۹۱: ۳- کنکور۹۲: ۳- کنکور۹۳: ۲- کنکور۹۴: ۳- کنکور۹۵: ۴- کنکور۹۶: ۳
قارچ ها :

کنکور۹۱: ۱ – کنکور۹۲: ۱- کنکور۹۳: ۲- کنکور۹۴: ۱- – کنکور۹۵: ۱- کنکور۹۶: ۱
کاملا ترکیبی :

کنکور۹۱: ۴- کنکور۹۲: ۶- کنکور۹۳: ۴- کنکور۹۴: ۲ – کنکور۹۵: ۵- کنکور۹۶: ۹

نکات بسیار مهم در برنامه ریزی برای بودجه بندی کنکور۹۷ :

– اطلاع از مباحث مهم هر درس در کنکور تجربی
-مشخص کردن مباحث آسان و پرتکرار کنکور
– اطلاع از ضرایب دروس عمومی و اختصاصی
– اطلاع از تغییرات کتب درسی
– فصول مهم درسی
– اطلاع از حذفیات جدید هر کتاب درسی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *