آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت ۹۷

آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت ۹۷

 آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت  ۹۷ : آزمون آزمایشی گزینه دو  روز جمعه  ۱۴ اردیبهشت ۹۷  برگزار می شود.  روز پنج شنبه ۱۳ اردیبهشت  ۹۷ زمان توزیع کارت ورود به جلسه این آزمون می باشد

 درصد اولیه کارنامه آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت  ۹۷  تا ساعت ۱۸ همان روز برای دانش آموزان ارسال و کارنامه نهایی آزمون از ساعت ۱۹ بر روی پایگاه اینترنتی gozine2.ir قابل دریافت می باشد.

برای مشاهده کارنامه آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت ۹۷ کلیک کنید

آزمون ۱۴ اردیبهشت ۹۷ گزینه دو

دانش آموزان سال چهارم دبیرستان (داوطلبان آزمون سراسری ۹۷ رشته تجربی)

دانلود سوالات عمومی آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت  ۹۷ رشته تجربی

دانلود سوالات اختصاصی آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت  ۹۷ رشته تجربی

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت  ۹۷ رشته تجربی

آزمون ۱۴ اردیبهشت ۹۷ گزینه دو

دانش آموزان سال چهارم دبیرستان (داوطلبان آزمون سراسری ۹۷ رشته ریاضی)

دانلود سوالات عمومی آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت  ۹۷ رشته ریاضی

دانلود سوالات اختصاصی آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت  ۹۷ رشته ریاضی

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت  ۹۷ رشته ریاضی

آزمون ۱۴ اردیبهشت ۹۷ گزینه دو

دانش آموزان سال چهارم دبیرستان (داوطلبان آزمون سراسری ۹۷ رشته انسانی)

دانلود سوالات عمومی آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت  ۹۷ رشته انسانی

دانلود سوالات اختصاصی آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت  ۹۷ رشته انسانی

دانلود پاسخنامه تشریحی سوالات آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت  ۹۷ رشته انسانی

دانلود کامل آزمون گزینه دو ۲۵ خرداد ۹۷

آزمون گزینه دو 14 اردیبهشت 97

 دانلود آزمون ۱۴ اردیبهشت سال ۱۳۹۶ گزینه دو رشته تجربى + پاسخنامه تشریحى

آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت ۹۷ , دانلود کامل آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت ۹۷

پاسخ تشریحی ریاضی آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت ۹۷ ,پاسخ تشریحی علوم انسانی آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت ۹۷  کارنامه آزمون گزینه دو ۹۷ ,  پاسخ تشریحی علوم تجربی آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت ۹۷

اطلاعیه توزیع کارت و برگزاری آزمون گزینه دو ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۷ ویژه داوطلبان آزمون سراسری سال ۹۷ – سال تحصیلی ۹۷- ۹۶

 معرفی زیرگروه تمام رشته ها

مجموعه رشته های زیر گروه ۱ ریاضی

مهند‌‌سی صنایع(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی عمران(تمام گرایش‌ها)، د‌‌بیر فنی عمران(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی کامپیوتر(تمام گرایش‌ها)،مهند‌‌سی برق(تمام گرایش‌ها)،د‌‌بیر فنی برق(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی د‌‌ریا(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی رباتیک، مهند‌‌سی فناوری اطلاعات(IT)، مهند‌‌سی مکانیک(تمام گرایش‌ها)، د‌‌بیر فنی مکانیک(تمام گرایش‌ها)،مهند‌‌سی مواد‌‌( تمام گرایشها)، مهند‌‌سی نساجی(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی هوا و فضا، مهند‌‌سی نگهد‌‌اری هواپیما، هوانورد‌‌ی(تمام گرایش‌ها)، مراقبت پرواز، مهند‌‌سی معماری، کارد‌‌انی معماری، کارد‌‌انی معماری سنتی، ریاضی(تمام گرایش‌ها)، د‌‌بیری ریاضی، فیزیک، د‌‌بیری فیزیک، آمار، کارد‌‌انی آمار، کارد‌‌انی علمی- کاربرد‌‌ی نرم افزار کامپیوتر، کارد‌‌انی علمی- کاربرد‌‌ی سخت افزار کامپیوتر، کارد‌‌انی کامپیوتر (نرم افزار)، کارد‌‌انی کامپیوتر (سخت افزار)، علوم اقتصاد‌‌ی(گرایش اقتصاد‌‌ نظری- اقتصاد‌‌ صنعتی- اقتصاد‌‌ پول و بانکد‌‌اری)، تکنولوژی ماشین‌های کشاورزی، مهند‌‌سی کشاورزی(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی عمران روستایی، مهند‌‌سی د‌‌ریایی، کارد‌‌ان فنی الکترونیک صد‌‌ا و سیما، کارد‌‌انی د‌‌ریا‌نورد‌‌ی، معلم فنی مکانیک(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی علمی- کاربرد‌‌ی مکانیک و برق و عمران(تمام گرایش‌ها)، تعمیر و نگهد‌‌اری هواپیما، کارد‌‌ان فنی کشتی، کارد‌‌ان فنی حفاری، کارد‌‌ان فنی مکانیک (تأسیسات)، تکنولوژی آبیاری، کارد‌‌ان فنی نساجی(تمام گرایش‌ها)، معلم فنی معماری، مهند‌‌سی پزشکی(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی حمل و نقل ریلی، مهنسی خط و سازه‌های ریلی،مهند‌‌سی ماشین‌های ریلی، کارشناسی مد‌‌یریت(تمام گرایش‌ها)، کارشناسی حسابد‌‌اری(تمام گرایش‌ها)، مد‌‌یریت و کمیسر د‌‌ریایی، مد‌‌یریت و بازرگانی د‌‌ریایی، کارد‌‌نی تسلیحات، کارد‌‌انی تکنیک خود‌‌روهای نظامی، علوم کامپیوتر، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد‌‌(تمام گرایش‌ها)، معارف اسلامی و اقتصاد‌‌، معارف اسلامی و حقوق(تمام گرایش‌ها)، معارف اسلامی و علوم سیاسی، معارف اسلامی و مد‌‌یریت(تمام گرایش‌ها)، اد‌‌بیات و زبان عربی، معارف اسلامی و الهیات(گرایش فقه و اصول- فلسفه و کلام)، شهرسازی، د‌‌بیری تربیت بد‌‌نی و علوم ورزشی،‌ تربیت بد‌‌نی و علوم ورزشی،‌ کارشناسی خبرنگاری(گرایش اقتصاد‌‌ی و علوم استراتژیکی)، علوم پایه نظامی، الهیات و معارف اسلامی(گرایش فقه و حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی)، الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حد‌‌یث، کارشناسی مد‌‌یریت امور بانکی، مد‌‌یریت بیمه، مد‌‌یریت فرهنگی و هنری، امور گمرکی، کارد‌‌انی امور گمرکی،‌ کارد‌‌انی حسابد‌‌اری(تمام گرایش‌ها)، کارد‌‌انی امور بیمه، کارد‌‌انی مد‌‌یریت بازرگانی، روابط سیاسی، علوم سیاسی، فلسفه، کارد‌‌انی امور بانکی، مد‌‌د‌‌کاری اجتماعی، علوم سیاسی(گرایش امنیت ملی)، کارد‌‌ان فنی برق الکترونیک د‌‌ریایی، کارد‌‌ان فنی برق مخابرات د‌‌ریایی، علوم اسلامی، اقتصاد‌‌ حمل و نقل، اقتصاد‌‌ صنعتی، امور د‌‌فتری، تربیت مربی عقید‌‌تی و سیاسی، کارشناسی تولید‌‌ سیما، اطلاعات و ضد‌‌ اطلاعات، علوم حد‌‌یث(تمام گرایش‌ها)، حقوق، مهند‌‌سی فرماند‌‌هی و کنترل هوایی(تمام گرایش‌ها)، معلم فنی برق، تربیت د‌‌بیر فنی عمران، علمی- کاربرد‌‌ی مهند‌‌‌سی مخابرات(تمام گرایش‌ها)، مهند‌‌سی هوانورد‌‌ی(ناوبری هوایی)، کارد‌‌انی تکنولوژی هسته‌ای، د‌‌کترای پیوسته ریاضی، د‌‌کترای پیوسته فیزیک، د‌‌کترای پیوسته بیوتکنولوژی، علوم و فنون هوانورد‌‌ی، خلبانی هلیکوپتری، مهند‌‌سی نگهد‌‌اری، مهند‌‌سی سیستم، مهند‌‌سی الکترونیک و مخابرات د‌‌ریایی، آباد‌‌انی و توسعه روستاها، ناوبری و فرماند‌‌هی کشتی، اطلاعات نظامی، تفنگد‌‌اری د‌‌ریایی، علوم قرآنی- تربیت معلم قرآن مجید‌‌، کارد‌‌انی علمی و کاربرد‌‌ی پست، کتابد‌‌اری، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، روانشناسی(گرایش صنعتی و سازمانی)، خد‌‌مات مسافرتی و جهانگرد‌‌ی، کارشناسی خبرنگاری، کارد‌‌انی اویونیک هواپیما. مواد‌‌ امتحان اختصاصی و ضرایب آن‌ها: ریاضی(با ضریب ۴)، فیزیک(با ضریب ۳) و شیمی با ضریب ۲))

مجموعه رشته زیر گروه ۲ ریاضی:

شیمی – کاردان فنی مواد- مهندسی ایمنی – مهندسی پلیمر- مهندسی شیمی-مهندسی معدن – مهندسی نفت– مهندسی اکتشافات نفت .

مجموعه رشته زیر گروه ۳ ریاضی:

کاردان فنی برق – کاردان فنی صنایع – کاردان فنی صنایع شیمیایی – کاردان فنی عمران – کاردان فنی عملیا پتروشیمی-کاردان فنی معدن – کاردان فنی مکانیک – کاردانی الکترونیک هواپیما – کاردانی شیمی (گرایش کاربردی) – کاردانی علمی کاربردی شهرسازی – کاردانی علمی کاربردی صنایع چوب – کاردانی ایمنی صنعتی کاردانی -علمی کاربردی صنایع چاپ – کارد‌‌انی استخراج معاد‌‌ن غیر ذغال سنگ – مخابرات هواپیمایی – کارد‌‌انی شیمی مواد‌‌ پر انرژی

مجموعه رشته های زیر گروه ۱ تجربی:

پزشکی، داندانپزشکی، دامپزشکی، کار درمانی، بینایی سنجی، فیزیوتراپی، مامایی، پرستاری، گفتار درمانی، شنوایی شناسی، تغذیه، اعضای مصنوعی و وسایل کمکی، تکنولوژی پرتوشناسی (رادیولوژی)، تکنولوژی پرتو درمانی (رادیوتراپی)، پرستاری دندانپزشکی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای، معلم فنی بهداشت، علوم آزمایشگاهی، مدارک پزشکی، هوشبری، اتاق عمل، تکنسین پروتزهای دندانی ، بهداشت عمومی (تمام گرایش‌ها)، بهداشت‌کار دهان و دندان، زیست‌شناسی (تمام گرایش‌ها)، روانشناسی (گرایش بالینی)، علوم و صنایع غذایی، معلم فنی بهداشت- کودکیاری ، مدیریت و کمیسر دریایی، دکتری پیوسته بیوتکنولوژی، کاردانی فوریت‌های پزشکی زیست شناسی عمومی ، دبیری زیست‌شناسی، کاردانی دامپزشکی، بورسیه رشته‌های پزشکی ستاد نیروی انتظامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران.

مجموعه رشته های زیرگروه ۲ تجربی:

داروسازی – دبیری شیمی – کاردانی بازیافت مواد زاید و جامد – کاردانی شیمی آزمایشگاهی – کارشناسی بهداشت حرفه ای – کارشناسی بهداشت عمومی – کارشناسی تکنولوژی فناوری اطلاعات سلامت.

مجموعه رشته های زیر گروه ۳ تجربی:

زمین شناسی – زمین شناسی کاربردی – دبیری زمین شناسی.

مجموعه رشته های زیرگروه ۴ تجربی:

هوانوردی- ناوبری هوایی، هوانوردی- خلبانی، حسابداری، مدیریت فرهنگی هنری، مدیریت بازرگانی ، خدمات مسافرتی و جهانگردی دریایی، علوم اقتصادی (تمام گرایش‌ها)، معارف اسلامی و علوم سیاسی، الهیات و معارف اسلامی (تمام گرایش‌ها)، معارف اسلامی و مدیریت (تمام گرایش‌ها) ، مدیریت بیمه، امور گمرکی، کاردانی امور گمرکی، کاردانی امور حسابداری، اقتصاد نظری، فلسفه، اقتصاد حمل و نقل، علوم اقتصادی- اقتصاد صنعتی، کارشناسی حسابداری (تمام گرایش‌ها)، معارف اسلامی و حقوق (تمام گرایش‌ها)، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد (تمام گرایش‌ها)، معارف اسلامی (گرایش‌های فقه و اصول- فلسفه اسلامی)، علوم حدیث (تمام گرایش‌ها)، ادبیات و زبان عربی، ریاضی و فیزیک، کاردانی امور بیمه، کاردانی حسابداری، کاردانی مدیریت بازرگانی، کاردانی علمی- کاربردی صنایع چوب، اطلاعات نظامی، علوم و فنون هوانوردی- خلبانی هلیکوپتری ، مهندسی سیستم، علوم قرآنی- تربیت معلم قرآن مجید ، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، علوم پایه انتظامی، مهندسی نگهداری هواپیما، کتابداری، کارشناسی مدیریت امور بانکی.

مجموعه زیرگروه ۵ تجربی:

تکنولوژی تولیدات گیاهی، تکنولوژی تولیدات دامی، تکنولوژی جنگلداری ، تکنولوژی چوب، تکنولوژی مرتع و آبخیزداری ، مهندسی کشاورزی (تمام گرایش‌ها) ، کتابداری در شاخه پزشکی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دبیری تربیت بدنی و علوم ورزشی، روابط سیاسی ، مددکاری اجتماعی، علوم سیاسی (گرایش امنیت ملی)، علوم اسلامی، کارشناسی خبرنگاری (گرایش‌های ورزشی و سیاسی)، کارشناسی تربیت مربی عقیدتی سیاسی، کارشناسی تولید سیما، اطلاعات و ضد اطلاعات، حقوق، کاردانی تولید و بهره‌برداری، کارشناسی گیاهان دارویی و معطر، کاردانی ناپیوسته علمی- کاربردی پرورش زنبور عسل، مهندسی فضای سبز، تکنولوژی محیط زیست، علوم سیاسی، تکنولوژی شیلات.

مجموعه زیرگروه ۱رشته علوم انسانی:

زبان و ادبیات فارسی(گلیه گرایش ها) – معارف اسلامی(کلیه گرایش ها) – حقوق- علوم قضایی – فقه و حقوق (کلیه گرایش ها) – فلسفه(کلیه گرایش ها) – فلسفه(کلیه گرایش ها)
زیر گروه شماره ۲:
علوم اجتماعی به همراه کلیه گرایش های مربوطه
زیر گروه شماره ۳:
علوم اقتصادی (کلیه گرایش ها) و مدیریت (کلیه گرایش ها)
زیر گروه شماره ۴: 
کلیه گرایشهای رشته علوم سیاسی
زیرگروه شماره ۵:
روان شناسی(کلیه گرایش ها) و کتابداری وتربیت بدنی.

مجموعه زیر گروه ۱رشته هنر:

ارتباطی تصویری – عکاسی – نقاشی – طراحی پارچه – طراحی لباس – کارشناسی فرش کتابت و نگارگری – مجسمه سازی – کاردانی هنرهای تجسمی-کاردانی هنر های سنتی- صنایع دستی-هنرهای تجسمی- چاپ – هنرهای صناعی – کاردانی آموزش هنرهای تجسمی – کاردانی علمی کاربردی عکاسی خبری – کاردانی علمی کاربردی فرش دستباف – کاردانی علمی کاربردی گرافیک.
زیر گروه ۲: 
باستان شناسی – طراحی صنعتی – علوم اجتماعی(گرایش امنیت ملی) – علوم سیاسی(گرایش های امنیت ملی ومطالعات امنیتی)
کاردانی صنایع دستی-کاردانی علمی کاربردی طراحی صنعتی – مدیریت فرهنگی و هنری – مرمت و احیای بناهای تاریخی- موزه
داری
زیر گروه ۳:
مردم شناسی – کاردانی باستان شناسی – کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی- کاردانی حفاظت و مرمت بنا های تاریخی – کاردانی راهنمای موزه ها و بناهای تاریخی – کاردانی موزه داری – مرمت آثار تاریخی- موزه داری.
زیر گروه ۴:
سینما – نمایش- تولید سیما – کاردانی هنرهای نمایشی- کاردانی تلویزیون و هنرهای دیجیتالی
زیرگروه ۵:
موسیقی نظامی – نوازندگی موسیقی ایرانی – نوازندگی موسیقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *