مجتمع آموزشی فرهنگی علوم

Go to شرایط پذیرش در مراکز آموزشی علوم

شرایط پذیرش در مراکز آموزشی علوم

شرایط پذیرش در مراکز آموزشی علوم

Go to مرکز مشاوره

مرکز مشاوره

مجموعه مقالات مشاوره ای در راستای بهبود نتایج دانش آموزان

Go to افتخارات مجتمع آموزشی فرهنگی علوم

افتخارات مجتمع آموزشی فرهنگی علوم

اطلاع از افتخارات مجموعه های آموزشی علوم

ستارگانی که در آسمان علوم درخشیدند

تاریخچه

موسسه ی آموزشی علوم نوری
برترین مرکز آموزشی در دو دهه گذشته

آموزشـگاه هـای علـوم بـا بیـش از 20 سـال سـابقه درخشـان و کسـب برتریــن رتبــه هــای کنکــور در ایــن ســال هــا و افتخــار همــکاری بــا برتریــن و نــام آورتریــن دبیــران و مشــاورین کشــور و همچنیــن اصــل نظـارت و پیگیـری ) تحصیلـی ، تربیتـی و رفتـاری ( همـواره بـه عنـوان اولیـن انتخـاب دانـش آمـوزان دبیرسـتانی و اولیـای آنـان بـوده اسـت.

  • رتبه های تک رقمی مجموعه آموزشی علوم

  • با افتخارترین مرکز آموزشی شهر تهران

  • مرکز برگزیده توسط سازمان آموزش وپرورش استان تهران

مراکز تحت پوشش علوم

سیستم یکپارچه آموزشی مجموعه های علوم

علوم تهران

دبیرستان دخترانه
دبیرستان دخترانه علوم تهران خیابان شریعتی – بعد از چهارراه مطهری – خیابان شکرآبی – خیابان اندیشه اصلی – اندیشه 2 -88414546

علوم نوری

دبیرستان پسرانه
خیابان مطهری – بعد از خیابان ترکمنستان – بن بست آرمان – پلاک3 88477521-88477522

علوم نوری

آموزشگاه دخترانه
سید خندان – ابتدای سهروردی شمالی – جنب بانک صادرات – پلاک 710 88744143-88749185 تلفن های تماس:88744143-88744179

علوم نوری

دبیرستان دوره اول دخترانه
دبیرستان دخترانه علوم تهران خیابان شریعتی – بعد از چهارراه مطهری – خیابان شکرآبی – خیابان اندیشه اصلی – اندیشه 2 -88414546

مهرآزمون

آموزشگاه دخترانه
شهرک غرب – بلوار دریا

با همراهی برترین دبیران کنکور کشور

اخبار و اطلاعیه ها

برای اطلاع از آخرین اخبار کنکور ما را دنبال کنید

با ما در ارتباط باشید

مجموعه علوم معتبر ترین مرکز ارائه محتوا در اینترنت